گروه صنایع پوشش کاغذ البرز
Alborz Coated Paper Industrial Group
اخبار و مقالات
مقدمه ای بر کاغذ کاربن لس (خود کپی)

 

کاغذهای کاربن لس (خود کپی) در فرم های چند برگی(مثل فرم های بانکی ، فاکتور و ... ) بکار می روند
و در چاپ آفست روزنامه ها و تجهیزات دیجیتال ، شامل پرینترهای دیجیتال پر سرعت و لیزری نیز کاربرد دارد.

کاغذ کاربن لس (خود کپی) با برند "Hypercopy" راه حلی مناسب برای فرمهای چند برگی است .

 
• خود کپی چگونه کار می کند؟
 
میلیونها میکروکپسول رنگدانه در سطح کاغذ قرار گرفته اند که با فشار نوشتن این کپسول ها را برای ایجاد خط آبی روی برگه ها می شکنند.
 
میکرو کپسولها 
 
مثالی از میکرو کپسولهای رنگدانه روغنی  و بی رنگ روی موی انسان
 
انواع کاغذ کاربن لس 
 
 
 
انواع کاغذ کاربن لس به کار رفته در فرم های 3 تایی: 
• برگه های CB : پشت اندود شده ( یکی در دسته فرم)coated back
• برگه های CFB : پشت و جلو اندود شده (1 یا بیشتر در دسته) coated front back
• برگه های CF : جلو اندود شده ( یکی در دسته) coated front
 
برگه CB : برگه ابتدایی فرم
 
 
• برگه پشت اندود شده با میلیونها میکروکپسول شامل روغن و رنگدانه های بیرنگ
• کپسولها محکم چسبیده اند تا براثر فشار آنها واکنش نشان دهند .
 
برگه CFB : برگه میانی فرم
 
• برگه جلو و پشت اندود شده
• طرف روی برگه پوشش CF دارد ; طرف پشت برگه پوشش CB دارد
• پوشش صفحه CF با رنگدانه های بیرنگ آزاد شده از میکروکپسول های شکسته شده بر اثر افزایش فشار واکنش نشان می دهد.
• از یک تا چند برگه CFB در فرمهای چند برگی میتوانیم داشته باشیم
 
برگه CF : برگه انتهایی فرم
 
• برگه پشت اندود شده
• طرف بالایی برگه پوشش CF دارد
• پوشش صفحه CF با رنگدانه های بیرنگ آزاد شده از میکروکپسول های شکسته شده
و بر اثر افزایش فشار واکنش نشان می دهد .
 
یک دسته فرم 3 تایی چگونه کار می کند؟